Giới thiệu một di tích danh lam thắng cảnh ở địa phương em

Đề bài: Viết bài văn giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở địa phương em, cho mọi người cùng nghe. Thành phố Đà Lạt nằm trên…

Kể lại một lần em được gặp một nhân vật lịch sử

Đề: Em có dịp gặp một nhân vật lịch sử Việt Nam. Viết bài văn kể về lần gặp một nhân vật lịch sử. Để chào mừng…

Kể lại một lần em được gặp một nhân vật lịch sử

Đề: Em có dịp gặp một nhân vật lịch sử Việt Nam. Viết bài văn kể về lần gặp một nhân vật lịch sử. Để chào mừng…