Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

Đọc thêm

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Đọc thêm

Một hình chóp ngũ giác đều có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?

Đọc thêm

Mỗi đỉnh của một đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

Đọc thêm

Hình nào không phải là hình đa diện đều trong các hình dưới đây?

Đọc thêm

Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau đây sai?

Đọc thêm

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!