Cảnh quan tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta là đới rừng

Đọc thêm

Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lụa địa nước ta?

Đọc thêm

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ 16°B trở vào)?

Đọc thêm

Nhận xét nào sau đây không đúng với sự biến thiên nhiệt độ theo Bắc - Nam ở nước ta?

Đọc thêm

Điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu của miền Bắc nước ta?

Đọc thêm

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở vùng

Đọc thêm

Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam không phải do sự khác nhau về

Đọc thêm

Khí hậu gió mùa ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta thể hiện qua đặc điểm

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!