Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì:

Đọc thêm

Biểu diễn thông tin có vai trò nào quan trọng nhất?

Đọc thêm

Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng như thế nào?

Đọc thêm

Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là gì?

Đọc thêm

Dạng văn bản thường dùng để lại gì?

Đọc thêm

Máy tính gồm những dạng thông tin cơ bản nào?

Đọc thêm

Máy tính có bao nhiêu dạng thông tin cơ bản?

Đọc thêm

Em hãy chọn những câu sai trong các câu sau:

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!