Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

Đọc thêm

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

Đọc thêm

Đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay là

Đọc thêm

Đặc điểm nào sau đây không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay?

Đọc thêm

Đặc điểm nào sau đây không đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta?

Đọc thêm

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

Đọc thêm

Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động nước ta?

Đọc thêm

Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!