Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là

Đọc thêm

Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia?

Đọc thêm

Cơ cấu ngành kinh tế gồm các bộ phận

Đọc thêm

Cơ cấu theo ngành phản ánh

Đọc thêm

Cơ cấu thành phần kinh tế gồm

Đọc thêm

Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo ngành?

Đọc thêm

Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!