Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

Đọc thêm

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

Đọc thêm

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

Đọc thêm

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoạn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành nào sau đây?

Đọc thêm

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

Đọc thêm

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

Đọc thêm

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất điều nào sau đây?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!